Kategorie

Produkty

Kategorie produktů

Ochrana osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ E-SHOPU JPJFOREST.CZ


I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je JPJ Forest  s.r.o., IČ 28775104, DIČ CZ28775104, zapsána v obchodním rejstříku krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26603, se sídlem Ústí 78, 507 91 Stará Paka (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: Ústí 78, 507 91 Stará Paka, kontaktní osoba: Jiří Komárek
  email: info@jpjforest.cz
  telefon: +420 773 202 321
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 5. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky
  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • fakturační a poštovní adresa
  • telefon
  • IČ, DIČ
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Osobní údaje třetích osob, které poskytnete
  • Poskytujete-li prodejci osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.
 4. Osobní údaje, které jsou zpracovávané automaticky:
  • Při návštěvě webové stránky o vás mohou být shromažďovány určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení Vašeho jazyka. Mohou být také zpracovávány informace o Vašem chování na e-shopu jpjforest.cz, tj. např. jaké odkazy na webové stránce navštívíte a které zboží je Vám zobrazeno. Informace o Vašem chování na webu jsou však z důvodu Vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto ani nemohou být přiřazeny konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.
  • Verze pro mobilní telefony:
   • Vstupujete-li na webové stránky jpjforest.cz z telefonu, tabletu či podobného zařízení, tak jsou pro tyto přístroje optimalizovány. Vaše osobní údaje jsou v takovém případě zpracovávány obdobným způsobem, jako v případě přístupu z počítače.
  • Kamerové systémy na provozovně JPJ Forest s.r.o.:
   • Záznamy z kamer na provozovně firmy JPJ Forest jsou rovněž automaticky zpracovávány.
   • Provozovna je monitorována kamerovými systémy s online přenosem a záznamem. Zaznamenáván je pouze obraz. Kamery na provozovně jsou jak z důvodu prevence, tak z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti. Provozovatelem kamerového systému je společnost JPJ Forest s.r.o., IČ 28775104, DIČ CZ28775104.
  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
  • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z těchto důvodů:
   • Nákup zboží: Vaše osobní údaje jsou zpracovávány k tomu, aby mohla být Vaše objednávka řádně vybavena a doručena. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky Vašim osobním údajům je zřejmé, na koho se lze obrátit.
   • Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musí být k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávané Vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).
   • Uživatelský účet: díky osobním údajům, které poskytnete ve svém uživatelském profilu, se Vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit.
   • Zlepšování služeb: pomocí historie Vašich objednávek a chování na webu lze nabídnout relevantní nabídky dalšího zboží, např. příslušenství k zakoupeným produktům. Na určitých místech jsou tedy zobrazovány takové produkty, které jsou přímo pro Vás a odpovídají Vašim potřebám a zájmům. K optimalizaci prvků na webu a mimo web (personalizovaná reklama na webu třetích stran) mohou být využívány také nástroje pro testování různých variant (tzv. A/B testování), Google Analytics, Facebook Analytics apod.
   • Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku nebo v případě prokázání doručení objednaného zboží). Dále mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující služby zpracování účetnictví
  • zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrovaná úložiště, silná hesla, antivirové programy v případě uložení osobních údajů v listinné podobě uzamykatelné prostory bez přístupu třetích osob.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1. 2021.

Produkt přidán do košíku.
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.