Kategorie

Produkty

Kategorie produktů

Obchodní podmínky

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU WWW.JPJFOREST.CZ

obchodní společnosti JPJ Forest, s.r.o., se sídlem Ústí 78, Stará Paka 507 91, IČ: 28775104, DIČ: CZ28775104, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové – oddíl C, vložka 26603, pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.jpjforest.cz a v provozovně prodávajícího na adrese Ústí 78, Stará Paka 507 91.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.jpjforest.cz, kdy na jedné straně je společnost JPJ Forest, s.r.o., se sídlem Ústí 78, Stará Paka 507 91, IČ: 28775104, DIČ: CZ28775104, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové – oddíl C, vložka 26603 jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“).

1.2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

a) Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

b) Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce, nebo v písemném vyhotovení kupní smlouvy své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

1.3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat.

1.4. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí.

1.5. Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky prodávajícím.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Prodávající sděluje, že

a) náklady na komunikaci na dálku se neliší od základní sazby, kterou spotřebiteli účtuje jeho operátor/provozovatel služby, spotřebitel není s prodávajícím nucen komunikovat na linkách zpoplatněných ve prospěch prodávajícího,

b) požaduje plnou úhradu kupní ceny před převzetím zboží. Platby probíhají buď bankovním převodem, dobírkou při předání zboží, nebo platbou v hotovosti. Při osobním odběru v provozovně si spotřebitel hradí cestu na provozovnu a zpět. Při doručování prostřednictvím České pošty, dohodnutého kurýra a zasilatelské služby DPD, PPL apod. si spotřebitel hradí náklady přepravy podle aktuálních ceníků těchto poskytovatelů. U zboží upravovaného na přání zákazníka je požadována záloha ve výši 30% z koncové ceny zboží, od smlouvy na zboží upraveného na přání spotřebitele nelze odstoupit bez uvedení důvodu ve 14denní lhůtě,

c) neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

d) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady,

e) spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:

I) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
II) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
III) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího: JPJ Forest, s.r.o., se sídlem Ústí 78, Stará Paka 507 91, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách prodávajícího (je součástí obchodních podmínek),

f) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

I) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
II) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
III) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
IV) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
V) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
VI) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
VII) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
VIII) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
IX) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
X) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
XI) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
XII) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

g) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

h) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,

i) smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé prodávajícího mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu,

j) v případě nevyřízení stížnosti je spotřebitel oprávněn obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Mimosoudním řešením sporů se zabývají mediátoři, nezávislí zprostředkovatelé komunikace mezi stranami konfliktu. Jejich seznam je uveden na www.justice.cz, kde lze ve vyhledavači zadat zaměření na spotřebitelské spory. Podmínky si mediátoři stanovují individuálně.

IV. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně i bez daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

4.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (kupní smlouva) vzniká doručením přijaté objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující bezvýhradně potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jejich obsah je mu známý a srozumitelný a s jejich obsahem bezvýhradně souhlasí.

4.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně VOP).

4.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.9. K uzavření kupní smlouvy dochází v provozovně prodávajícího , a to ve formě ústní nebo písemné. Jedná-li se o kupní smlouvu ve formě ústní, je uzavřena převzetím zboží kupujícím.

V. KUPNÍ CENA, ZPŮSOB ÚHRADY KUPNÍ CENY

5.1. Ceny nabízeného zboží uvedené v internetovém obchodě prodávajícího jsou uvedeny včetně i bez daně z přidané hodnoty ve výši platné a účinné ke dni zobrazení nabídky. Ceny nabízeného zboží uvedené v internetovém obchodě prodávajícího nezahrnují náklady na zabalení a dopravu zboží ani náklady na montáž zboží nebo jeho výnos do patra.

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také další náklady spojené s balením a dodáním zboží kupujícímu ve výši dohodnuté smluvními stranami v kupní smlouvě. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou kupní cena zboží uvedená v internetovém obchodě prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím plus náklady související s dodáním zboží kupujícímu.

5.3. Kupní cenu může kupující uhradit prodávajícímu některým z následujících způsobů:

a) v hotovosti – při osobním odběru na prodejně provozovanou obchodní společností JPJ Forest s.r.o.

b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího pro Českou republiku
č. 43-5246540237/0100 vedený u Komerční Banky. Jako variabilní symbol platby bude použito číslo zálohového listu, který bude vystaven prodávajícím. V tomto případě bude zboží dodáno až po uhrazení příslušné výše kupní ceny, přičemž okamžikem uhrazení kupní ceny se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet prodávajícího

c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího pro Slovenskou republiku
č. 2000357922/2010, IBAN: CZ0720100000002000357922, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX vedený u Fio banka, a. s. Jako variabilní symbol platby bude použito číslo zálohového listu, který bude vystaven prodávajícím. V tomto případě bude zboží dodáno až po uhrazení příslušné výše kupní ceny, přičemž okamžikem uhrazení kupní ceny se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet prodávajícího

d) Online platba kartou nebo okamžitým bankovním převodem pro ČR a SR

On-line platby jsou zajištěny Platební bránou ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments a.s. je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

ONLINE PLATBA KARTOU
Nejrychlejší způsob platby on-line. Do rozhraní Platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMS zprávou od své banky.
PLATBA OKAMŽITÝM BANKOVNÍM PŘEVODEM
Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate Vás přesměruje do Vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte již připravený platební příkaz.
Bankovní spojení pro platby:

– CZK v ČR 43-5246540237/0100
– EUR v SR 2000357922/2010, IBAN: CZ0720100000002000357922, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Po dokončení platby budete přesměrování zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, a tak budeme bez odkladu pokračovat v realizaci Vaší objednávky.

e) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce – v tomto případě platby je kupujícímu jako tzv. další náklady související s dodáním zboží účtováno tzv. doběrečné ve výši viz aktuální ceník společností PPL, DPD, Česká Pošta, Top Trans.

f) prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

5.4. V případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku je kupní cena splatná okamžikem převzetí zboží. V případě platby kupní ceny bezhotovostním převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 5 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

5.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6. Prodávající si vyhrazuje právo na rozdílné kupní ceny v kamenných prodejnách a v e-shopu.

5.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.8. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny nebo její části ještě před objednáním zboží kupujícímu. – to je tzv. záloha na kupní cenu. Záloha na zboží či služby je min. 20 % z celkové kupní ceny u standardního zboží nebo min. 50 % z celkové kupní ceny u zboží či služeb na zakázku, tzv. na míru.

5.9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.10. Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

6.2. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

VII. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY PŘI PRODEJI ZBOŽÍ SPOTŘEBITELI A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli, že v době, kdy zboží převzal,

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující – spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům (čl. VII. odst. 1 této smlouvy), má spotřebitel právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Avšak, je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

7.4. Spotřebitel není oprávněn práv vadného plnění v případě:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

7.5. kupující – spotřebitel musí odstoupení od smlouvy zaslat na adresu sídla prodávajícího: JPJ Forest, s.r.o., se sídlem Ústí 78, Stará Paka 507 91, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách prodávajícího.

7.6. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl kupující – spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě odstoupení, kdy předmětem koupě je zařízení s nádrží na palivo, musí být nádrž prázdná. Kupující -spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu – spotřebiteli dříve, než mu kupující – spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

VIII. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY PŘI PRODEJI ZBOŽÍ PODNIKATELI A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PODNIKATELEM

8.1. Prodávající odpovídá kupujícímu – podnikateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu – podnikateli, že v době, kdy zboží převzal,

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující – podnikatel očekával s ohledem na povahu zboží,
b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.2. Kupující – podnikatel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

8.3. Kupující – podnikatel je povinen oznámit vadu prodávajícímu do 14 dnů, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí zboží. Jedná-li se o skrytou vadu, je kupující – podnikatel povinen ji prodávajícímu oznámit do 14 dnů co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 1 roku od převzetí zboží.

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST

9.1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má uvedení záruční doby v záručním listě předaném kupujícímu spolu se zbožím, v těchto VOP, na obalu zboží (u spotřebitele toto platí dle zákona). Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

9.2. Prodávající poskytuje záruku za jakost na následující zboží, vlastnosti, části zboží, a to v délce, která je vždy specifikována v příslušném záručním listě.

X. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

10.1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu jím objednané zboží nejpozději do 10-ti týdnů ode dne uzavření kupní smlouvy (dále také jen „lhůta dodání zboží“). V případě, že prodávající požaduje v souladu s ustanovením článku V. bod 8 těchto VOP uhrazení celé kupní ceny nebo její části ještě před odesláním zboží kupujícímu, začíná lhůta dodání zboží běžet až okamžikem řádného uhrazení celé kupní ceny nebo její části na účet prodávajícího, přičemž okamžikem řádného uhrazení kupní ceny nebo její části se rozumí připsání dané částky na účet prodávajícího s uvedením správného variabilního symbolu. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. Zboží, jehož povaha to umožňuje, se dodává nesmontované.

10.2. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

10.3. Zboží může být v souladu s kupní smlouvou buď doručeno na místo určené kupujícím v objednávce a nebo bude pro kupujícího připraveno k osobnímu odběru v některé z provozoven prodávajícího. Prodávající tímto současně upozorňuje kupujícího na skutečnost, že osobní odběr zboží je možný pouze v provozovně prodávajícího uvedené na stránkách e-shopu. O možnosti osobního odběru zboží bude kupující rovněž informován prostřednictvím prodávajícího na tel. 773 984 518.

OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ

1. V případě, že kupující zvolil jako způsob dodání zboží osobní odběr zboží v provozovně prodávajícího, zašle prodávající kupujícímu výzvu k odběru zboží na elektronickou adresu kupujícího. V takovém případě je kupující povinen objednané zboží odebrat nejpozději do 7-mi kalendářních dnů ode dne odeslání elektronické výzvy. Pokud kupující neodebere zboží do 7-mi kalendářních dní ode dne odeslání výzvy k odběru, je prodávající oprávněn požadovat po něm zaplacení poplatků za uskladnění zboží ve výši 50,- Kč/1 ks zboží/den. Pokud zboží nebude odebráno po třech marných výzvách a max. do 3 kalendářních měsíců ode dne odeslání první výzvy k odběru zboží, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

2. V případě osobního odběru zboží a současné platby kupní ceny v hotovosti v provozovně prodávajícího je nutné se nejdříve dostavit na provozovnu prodávajícího a uhradit v plné výši kupní cenu. Poté bude kupujícímu vystaven daňový doklad, na jehož základě bude kupující oprávněn odebrat zboží ze skladu prodávajícího, přičemž sklad nemusí být vždy nedílnou součástí provozovny. Kupující má právo si zboží před převzetím překontrolovat, vč. kompletnosti a nepoškození zboží, toto stvrdí pak i svým podpisem na dodacím listě u zboží z výdejního skladu. Svým podpisem dodacího listu kupující současně potvrzuje, že převzaté zboží nemá vadu kompletnosti a mechanického poškození.

3. V případě, že kupující pověří odběrem zboží třetí osobu (např. dopravce), je tato třetí osoba povinna prokázat se prodávajícímu originálem plné moci podepsané kupujícím pro převzetí zboží a alespoň kopií kupní smlouvy. Tímto třetí osoba přebírá odpovědnost kupujícího pro převzetí zboží.

DORUČENÍ ZBOŽÍ NA MÍSTO URČENÉ KUPUJÍCÍM

1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží při dodání převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 50,- Kč/1 ks zboží/den a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně, nejpozději do 2 dnů od doručení zboží kupujícímu, oznámit přepravci a současně o této skutečnosti učinit zápis o poškození do dodacího listu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

XI. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

11.1.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

11.2. Rozměry zboží uvedené na stránkách internetového obchodu prodávajícího jsou uvedeny cca, povolená odchylka je +/- 3 %.

11.3. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží zajištěnou kupujícím nebo neodbornou manipulací nebo montáží zboží prováděnou kupujícím nebo jím pověřenou 3. osobou.

11.4. Za vadu není považován obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů (např. kůže, dřevo), textilních a umělých materiálů (např. drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu), či lakovaných ploch.

XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

12.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

12.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

12.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

12.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

12.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

12.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

12.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 12.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

12.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

XIII. DORUČOVÁNÍ

13.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

13.2. Zpráva je doručena:

v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím dle těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, především pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Vídeňská Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 se nepoužije pro smluvní vztah založený kupní smlouvou ani pro smluvní vztahy vzniklé na základě dílčí kupní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami. Spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s kupní smlouvou budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem České republiky, přičemž ve vztazích mezi prodávajícím a podnikateli je pro určení místní příslušnosti rozhodný obecný soud prodávajícího.

14.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

14.3. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

14.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14.6. Smluvní strany si mohou písemně v kupní smlouvě dohodnout jejich vzájemná práva a povinnosti plynoucí z kupní smlouvy odlišně, než je stanoveno v těchto všeobecných obchodních podmínkách. V takovém případě mají přednost ujednání obsažená v kupní smlouvě před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

14.7. Prodávající má právo jednostranně měnit a doplňovat znění těchto všeobecných obchodních podmínek, přičemž práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy všeobecnými obchodními podmínkami platnými a účinnými v okamžiku vzniku smluvního vztahu.

14.8. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování JPJ Forest s.r.o., Ústí 78, Stará Paka, PSČ: 507 91, adresa elektronické pošty: info@jpjforest.cz, telefon +420 773 984 518.

 

V Ústí dne 1.1.2020

Produkt přidán do košíku.
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.